تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

بازدیدها: 3

حد نصاب معاملات چیست؟

وقتی که سازمان امور مالیاتی حد نصاب معاملات را تعیین میکند به این منظور است که اگر در طول یک فصل ( ۳ ماه ) معامله ایی انجام شود که کمتر از این حد باشد ، نیازی نیست که اطلاعات کامل و کد اقتصادی طرف معامله را به اداره دارایی اعلام نماییم ولی اگر از حد نصاب بیشتر باشد باید اطلاعات کامل از طرف معامله به تفکیک بیان شود.

 

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 03/02/۹۹ هيأت وزیران درخصوص “تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳”، طی نامه شماره ۹۸۵۳ در تاریخ 07/02/99 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

بر این اساس:

الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 به شرح زیر تعیین می شود:

معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450/000/000) ریال باشد.

معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4/500/000/000) ریال تجاوز نکند.

معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4/500/000/000) ریال باشد.

ب) نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

ردیف شرح از تا
1 معاملات کوچک 450/000/000
2 معاملات متوسط 450/000/000 4/500/000/000
3 معاملات بزرگ 4/500/000/000
نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری می یابد.

ماده 12 بخشنامه استهلاک

دارایی های خریداری شده تا سقف 45/000/000 ریال را می توان در سال خریداری شده مستهلک نمود.

10% معاملات کوچک

دستورالعمل 200/96/512 مورخ 96/05/11 سازمان امور مالیاتی

معاملات تا سقف 22/500/000 ریال در هر صورتحساب را می توان در گزارش معاملات فصلی ماده 169 به صورت تجمیعی اسال نمود.

5% معاملات کوچک